Statut

STATUT 
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRUPSKIM MŁYNIE

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE  

Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie, zwana dalej „Biblioteką” jest samorządową instytucją kultury. Została utworzona na mocy uchwały Nr X/47/92 Rady Gminy Krupski Młyn i działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 642 ze zm.);

2. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 406 ze zm.);

3. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.);

4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.);

5. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 ze zm.);

6. niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie obowiązującego prawa.

2. Biblioteka jest samodzielną instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Krupski Młyn.

Biblioteka podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Krupski Młyn. Z chwilą wpisu do Rejestru Instytucji Kultury nabywa osobowość prawną.  

§ 3.

Organizatorem Biblioteki jest Gmina Krupski Młyn.

§ 4.

Terenem działania Biblioteki jest obszar Gminy Krupski Młyn.

§ 5.

Biblioteka używa pieczątki podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku nazwę miejscowości, a w otoku napis z nazwą Biblioteki w pełnym brzmieniu.

§ 6.

1. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowskich Górach, pełniąca funkcje Biblioteki Powiatowej.

2. W sprawach wykraczających poza możliwości organizacyjne Biblioteki Powiatowej, Biblioteka może bezpośrednio korzystać z pomocy Biblioteki Śląskiej, pełniącej w woj. śląskim ustawowe funkcje właściwe dla wojewódzkiej biblioteki publicznej.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 7.

Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.

§ 8.

Do podstawowych zadań Biblioteki, w tym również Filii należy:

1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów;

2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

3. prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej;

4. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych społeczeństwa;

5. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;

6. współpraca z biblioteką powiatową w zakresie organizacji sieci informacyjnej na terenie powiatu.

§ 9.

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców Gminy Krupski Młyn oraz realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej (wystawy, wernisaże, spotkania autorskie, koncerty).


Rozdział 3.
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

§ 10.

1. Biblioteką zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje instytucję na zewnątrz.

2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Krupski Młyn, w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, zgodnie z obowiązującą ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

4. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Wójt Gminy Krupski Młyn.

5. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki określa regulamin wynagradzania zatwierdzony przez Dyrektora, z uwzględnieniem zasad wynikających z odrębnych przepisów.

6. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

§ 11.

Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

§ 12.

W skład Biblioteki wchodzą:

1. Biblioteka Centralna w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego 3;

2. Filia Nr 1 w Ziętku, Blok Nr 2;

3. Filia Nr 2 w Potępie, ul. Tarnogórska 4A.

§ 13.

Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora.

Rozdział 4.
MAJĄTEK I FINANSE BIBLIOTEKI

§ 14.

1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi odrębnymi przepisami dotyczącymi gospodarki finansowej instytucji kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

3. Działalność Biblioteki finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji z budżetu państwa, dotacji z budżetu gminy, darowizn, spadków, zapisów od osób fizycznych i prawnych, przychodów z pobieranych opłat i innych źródeł.

4. Biblioteka otrzymuje z budżetu gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności na:

1) wyposażenie;

2) prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych;

3) doskonalenie zawodowe pracowników;

4) wynagrodzenie pracowników;

5) utrzymanie i eksploatację majątku;

§ 15.

Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za swoje usługi, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

§ 16.

1. Dyrektor corocznie, w terminie ustawowym, przedkłada Orgnizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Krupski Młyn.

2. Do składania oświadczenia woli w imieniu Biblioteki w zakresie praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor. Oświadczenia składane Bibliotece oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec Dyrektora oraz Głównego Księgowego.


Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17.

1. Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie nadaje Rada Gminy w Krupskim Młynie.

2. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie jego nadania.

§ 18.

Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.