Deklaracja Dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2000-05-10.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-10.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Gminy w Krupskim Młynie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Powody braku spełniania wymagań

Treści opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-15.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Barbara Miklis,

centrala@bibliotekakrupskimlyn.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

32 285 70 07
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Centralna

ul. Zawadzkiego 3
42-693 Krupski Młyn

Budynek biblioteki jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Do biblioteki można dojechać samodzielnie.

Brak wizualnej informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku.

Przed budynkiem, znajduje się parking dla samochodów osobowych – brak wydzielonych miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne dodatkowo wyposażono w dzwonek wzywający pracownika.

Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub usługi tłumacza on-line.

Filia Nr 1 w Ziętku

Ziętek 2
42-693 Ziętek

Dostępność wejścia do budynku: brak dostępności.

Dostępność korytarzy, schodów i wind: budynek nie posiada wind.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku: brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich – brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym – informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego – w budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Filia Nr 2 w Potępie

ul. Tarnogórska 4A
42-693 Potępa

Dostępność wejścia do budynku: brak dostępności.

Dostępność korytarzy, schodów i wind: budynek nie posiada wind.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku: w budynku na parterze jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach – wjazd od strony Ochotniczej Straży Pożarnej. Podjazd wyposażony w poręcz.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich – brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym – informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Aktualny raport z zapewnienia dostępności: https://bip.krupskimlyn.pl/conf/bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/14881/raport-zd-bip-gbp.pdf

Deklaracja dostępności została przygotowana w
Generatorze Deklaracji Dostępności..