Treść artykułu

POWIATOWY TURNIEJ Jednego Wiersza 2015

ORGANIZATORZY:
Gimnazjum w Krupskim Młynie
Gminna Biblioteka w Krupskim Młynie

CELE KONKURSU:
– zachęcenie młodzieży do aktywności literackiej
– uwrażliwienie na piękno języka ojczystego
– promowanie talentów
– prowokowanie do poetyckich rozmyślań

REGULAMIN:

Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów gimnazjów powiatu tarnogórskiego.

Uczestnicy proszeni są o napisanie jednego wiersza, w którym w poważny lub zabawny sposób przedstawią swojego psa. Zachęcamy do podzielenia się swoimi przemyśleniami na temat roli czworonoga w życiu człowieka.

Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie pięciu uczestników.

Prosimy o zapisanie dotychczas niepublikowanego i nienagradzanego tekstu na komputerze

i przysłanie trzech kopii do 1 czerwca 2015 r. (nie decyduje data stempla) na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Zawadzkiego 3
42-693 Krupski Młyn

Telefon kontaktowy : 32 285 70 07

Na odwrocie należy umieścić informacje o autorze według załączonego niżej wzoru.

Jury wyłoni zwycięzców oraz przyzna wyróżnienia. Przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe. Lista laureatów opublikowana zostanie na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej

w Krupskim Młynie dnia najpóźniej 14 czerwca 2015 r.

O miejscu i dacie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

Nadesłanie wierszy na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych i promocyjnych imprezy.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wyróżnionych i nagrodzonych utworów w materiale promocyjnym konkursu, lokalnej prasie oraz na stronie internetowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorki:

Małgorzata Dubiel

Barbara Miklis

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

KLASA

NAZWA SZKOŁY

ADRES SZKOŁY

NUMER TELEFONU I ADRESE-MAILOWY SZKOŁY

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA