Treść artykułu

V TURNIEJ Jednego Wiersza

ORGANIZATORZY:
Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie
Gimnazjum w Krupskim Młynie

CELE KONKURSU:
– zachęcenie młodzieży do aktywności literackiej
– uwrażliwienie na piękno języka ojczystego
– promowanie talentów

REGULAMIN:

Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów gimnazjów powiatu tarnogórskiego.
Uczestnicy proszeni są o napisanie jednego limeryku. Prace, które nie spełniają wymogów formalnych, nie zostaną ocenione.
Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie pięciu uczestników.
Prosimy o zapisanie dotychczas niepublikowanego i nienagradzanego tekstu na komputerze i przysłanie trzech kopii do 31 maja 2013 r.
(nie decyduje data stempla)


na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Zawadzkiego 3
42-693 Krupski Młyn

Telefon kontaktowy : 32 285 70 07

Na odwrocie należy umieścić informacje o autorze według załączonego niżej wzoru.

Jury wyłoni laureatów oraz przyzna wyróżnienia. Przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Lista laureatów opublikowana zostanie na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie dnia 10 czerwca 2013 r.

O miejscu i dacie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.
Nadesłanie wierszy na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych do celów organizacyjnych i promocyjnych imprezy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wyróżnionych i nagrodzonych utworów) w materiale promocyjnym konkursu, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej GBP.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością organizatora.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!


Organizatorki:
Małgorzata Dubiel
Barbara Miklis

Informacje o autorze
V TURNIEJ Jednego Wiersza

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA
KLASA

NAZWA SZKOŁY

ADRES SZKOŁY

NUMER TELEFONU
I ADRES E-MAILOWY SZKOŁY

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA