Treść artykułu

Regulamin Biblioteki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0116/5/2018

Dyrektora GBP

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRUPSKIM MŁYNIE

 

 

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

 

 1. Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy zainteresowani.

 2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

 3. Przy zapisie zgłaszający powinien:

 1. okazać dowód osobisty (osoby pełnoletnie), legitymację szkolną (osoby niepełnoletnie),

 2. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

 1. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

 2. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca nauki oraz innych danych zawartych w karcie zapisu.

 3. Osoby korzystające z Biblioteki maja obowiązek okryć wierzchnich i toreb w miejscu do tego wyznaczonym.

 

§ 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą: Krupski Młyn 42-693, ul. Zawadzkiego 3.

 

 1. Z Inspektorem Danych osobowych można się kontaktować pisząc na adres Administratora
  lub na adres e-mail:
  goksirkrupskimlyn@onet.pl

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności związanych
  z procedurą zapisania czytelnika, korzystania z zasobów bibliotecznych, wysłania informacji
  e-mail o konieczności zwrotu książek, realizacji czynności związanych z powiadamianiem
  o naliczonych karach za przekroczony termin zwrotu książek, realizacji zadań statystycznych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Po tym okresie zostaną usunięte. A w przypadku realizacji czynności związanych z windykacją zbiorów do czasu zakończenia procedury windykacyjnej.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo:

 

 1. dostępu do treści danych,

 2. poprawiania i aktualizacji danych,

 3. ograniczenia przetwarzania danych,

 4. usunięcia danych,

 5. przenoszenia danych,

 6. wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie,

 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. W sprawach spornych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji czynności o których mowa w pkt. 3 Klauzuli Informacyjnej. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia korzystanie z zasobów Biblioteki.

 

 1. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, w tym nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 

 1. Dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

§ 3. KAUCJE

 

 1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących wypadkach:

 1. jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Powiatu Tarnogórskiego,

 2. przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek.

 1. Kaucja za wypożyczoną książkę wynosi nie mniej niż 20,00 zł.

 2. Po upływie 12 miesięcy zaprzestania korzystania z Biblioteki, nie odebrana kaucja stanowi dochód Biblioteki.

 3. Kaucja jest nieoprocentowa i jej zwrot nie uwzględnia skutków inflacji.

 4. Kaucja może zostać rozliczona na poczet odszkodowania za zagubioną lub zniszczoną książkę
  lub karę za nieterminowy zwrot, jeśli czytelnik jednocześnie rezygnuje z korzystania ze zbiorów.

 

 

§ 4. WYPOŻYCZANIE

 

 1. Wypożyczać można jednorazowo 5 książek na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Prośba o przedłużenie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona.

 3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 3 pkt 2 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych).

 4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

 5. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury,
  w korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

 6. Wybrane książki czytelnik otrzymuje od dyżurnego pracownika biblioteki, któremu też zwraca wypożyczone materiały.

 

§ 5. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

 

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi. Przy zwrocie książki mówionej użytkownik zobowiązany jest przekazać spostrzeżenia o wszelkich uszkodzeniach wypożyczonych płyt (skasowanie tekstu, uszkodzenie płyty, nagranie obcego tekstu itp.).

 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki/książki mówionej odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Wysokość odszkodowania za zagubione lub zniszczone książki wynosi aktualna wartość rynkową.

 3. Na sumy wpłacone z tytułu zgubienia lub uszkodzenia książki, Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

 4. Czytelnik może za zgodą dyrektora/ kierownika filii, dostarczyć zamiast zniszczonej lub zgubionej – inna książkę/książkę mówioną nie mniejszej wartości, przydatnej dla Biblioteki.

 5. Zwrócony egzemplarz – odnaleziony lub zniszczony, pozostaje własnością Biblioteki, a koszty poniesione przez czytelnika z tytułu jego naprawy lub zagubienia nie podlegają zwrotowi.

 6. Czytelnikowi nie wolno dokonywać napraw uszkodzonych płyt.

 7. Bez zgody dyrektora/kierownika filii nie wolno odstępować płyt innym czytelnikom.

 8. Kopiowanie książek mówionych jest zabronione.

 

§ 6. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 

 1. Do czytelników zalegających ze zwrotem książek (w tym książek mówionych) ponad termin określony w § 4 pkt 1 Biblioteka wysyła upomnienia:

 

 • I upomnienie – kara za przetrzymywanie – 0,50 zł /1 wolumin


  za każdy rozpoczynający się tydzień po wyznaczonym terminie zwrotu + koszty wysyłki upomnienia – 4,00zł.,


 • II upomnienie – kara za przetrzymywanie – 0,50 zł /1 wolumin


  za każdy rozpoczynający się tydzień po wyznaczonym terminie zwrotu + koszty wysyłki upomnienia – 10,00 zł,

 

 1. Przy drugim upomnieniu następuje blokada konta. Po zwrocie książek i uiszczeniu kary za przetrzymywanie następuje odblokowanie konta.

 2. Wobec czytelnika, który pomimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu wypożyczonych materiałów lub uiszczenia opłaty, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 3. Biblioteka ma prawo pobierać opłaty bez wysyłania upomnień.

 

§ 7. PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. Pracownik Biblioteki ma prawo odmówić obsługi i wyprosić z biblioteki osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, używające słów uważanych powszechnie za obraźliwe, zachowujące się agresywnie lub niezgodnie z obowiązującymi normami społecznymi wobec pracowników i użytkowników.

 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo,
  w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki