Treść artykułu

REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ

 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0116/5/2018

Dyrektora GBP

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ

W GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRUPSKIM MŁYNIE

  

 

I Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krupskim Młynie, zwanej dalej Organizatorem. Siedziba Organizatora – 42-693 Krupski Młyn, ul. Zawadzkiego 3.

 2. Przez imprezę rozumie się wszelkie wydarzenia kulturalne (wykłady, szkolenia, zajęcia aktywizacyjne, spotkania i kursy) organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora.

 3. Udział w imprezie oznacza akceptację przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 16 roku życia – w trakcie imprezy – ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych – nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.

 

 

II Zgłoszenie uczestnictwa

 

 1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.

 2. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.

 3. Liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

 

III. Zmiany terminu imprezy

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez, składzie kadry dydaktycznej oraz do zmian terminów imprez.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.

 3. Informacja dotycząca odwołania imprezy umieszczana jest na stronie www.bibliotekakrupskimlyn.pl i/lub przesyłana na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

 4. Organizator poinformuje telefonicznie i/lub mailem Zgłaszającego na imprezę o wyznaczeniu kolejnego terminu imprezy.

 

IV. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika

  

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WWWWE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) uczestnikowi imprezy przysługuje prawo:

 

 1. dostępu do treści danych,

 2. poprawiania i aktualizacji danych,

 3. ograniczenia przetwarzania danych,

 4. usunięcia danych,

 5. przenoszenia danych,

 6. wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie,

 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników imprez jest Organizator.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych , z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochrona danych osobowych w następujący sposób:

 

a. pod adresem poczty elektronicznej: goksirkrupskimlyn@onet.pl

 

b. pisemnie na adres siedziby Organizatora.

 

 1. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię, nazwisko, telefon) będą przetwarzane przez Organizatora w celach promocyjnych, przeprowadzenia wydarzenia kulturalnego oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem.

 2. Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.

 3. Uczestnik ma prawo wycofania zgody. Nie ma to jednak pływu na przetwarzanie danych uczestnika do momentu jej wycofania.

 4. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, w tym nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno – marketingowych.

 6. Każdy z uczestników wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie oraz publikację wizerunku w wyżej wymienionym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora oraz w prasie lokalnej w celach promocyjnych. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia

 

V. Odpowiedzialność

 

 1. Zabrania się uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez
  oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Organizatora i wykładowcy.

 2. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe
  u uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.