REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ

REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRUPSKIM MŁYNIE


I. Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krupskim Młynie, zwanej dalej Organizatorem. Siedziba Organizatora – 42-693 Krupski Młyn, ul. Zawadzkiego 3.

 2. Przez imprezę rozumie się wszelkie wydarzenia kulturalne (wykłady, szkolenia, zajęcia aktywizacyjne, spotkania i kursy) organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora.

 3. Udział w imprezie oznacza akceptację przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.


II. Zgłoszenie uczestnictwa


 1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.

 2. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.

 3. Liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.


III. Zmiany terminu imprezy


 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez, składzie kadry dydaktycznej oraz do zmian terminów imprez.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.

 3. Informacja dotycząca odwołania imprezy umieszczana jest na stronie www.bibliotekakrupskimlyn.pl i/lub przesyłana na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

 4. Organizator poinformuje telefonicznie i/lub mailem Zgłaszającego na imprezę
  o wyznaczeniu kolejnego terminu imprezy.


IV. Opłaty za imprezy i warunki płatności


        Imprezy są bezpłatne.


V. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika


 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.), Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem.

 1. Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych
  i promocyjno - marketingowych.

 3. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora,
  w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich,
  z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

 4. Każdy uczestnik, który nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) jest zobowiązany zgłosić to pisemnie Organizatorowi.


VI. Odpowiedzialność


 1. Zabrania się uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Organizatora i wykładowcy.

 2. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.


VII. Zmiany


   1. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie – stałe lub tymczasowe – zostaną opublikowane na stronie www.bibliotekakrupskimlyn.pl