Regulamin Czytelni Internetowej

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

 

1. Korzystanie z Czytelni Internetowej służy celom informacyjnym i edukacyjnym.

2. Korzystający z Czytelni Internetowej zobowiązani są do zachowania ciszy.

3. Czytelnia Internetowa jest czynna w godzinach pracy Biblioteki.

4. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.

5. Osoba zamierzająca korzystać z Czytelni Internetowej, zwana dalej Użytkownikiem jest zobowiązana poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza oraz wpisać się do zeszytu odwiedzin.

6. Indywidualna sesja może trwać jedną godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera.

7. Użytkownik ma prawo do:

- korzystania z Internetu,

- pracy z programem Microsoft Office zainstalowanym na stanowiskach komputerowych,

- zapisywania wyników poszukiwań,

- kopiowania części danych w formie wydruku z baz danych będących własnością Biblioteki oraz innych zasobów informacyjnych dostępnych publicznie za pośrednictwem Internetu. Koszt jednej strony wydruku wynosi - patrz załącznik. Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za złe (z winy użytkownika) wydruki.

Użytkownikowi zabrania się:

- podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera,

- ściągania z Internetu oraz instalowania i uruchamiania na komputerze biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika,

- zakładania przez użytkownika własnych katalogów na dyskach,

- wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,

- łamania zabezpieczeń systemu,

- samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych,

- wnoszenia i spożywania jakichkolwiek produktów żywnościowych, w tym napojów.

8.   Dostęp do Internetu nie może być wykorzystywany dla czynności niezgodnych z prawem.

9.   Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika  przy komputerze.

10. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody spowodowane przez niego  w systemach komputerowych
oraz skutki nieprawidłowego użycia udostępnionego mu połączenia z siecią.

11. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.

12. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności   niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.
 

 

Krupski Młyn, 1 kwietnia 2017 r.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK

 

Cennik:

- 1 strona wydruku / kserokopia (tekst czarny)      - 0,50 zł

- 1 strona wydruku / kserokopia  (tekst kolorowy) - 2,00 zł

- grafika (druk czarny)                                        - 5,00 zł  

- grafika  (druk kolorowy)                                   - 7,00 zł.