Regulamin Biblioteki

REGULAMIN
Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie


 

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

1.Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy obywatele.
2.Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
3.Przy zapisie zgłaszający powinien:
a)okazać dowód osobisty (osoby pełnoletnie), legitymację szkolną (osoby niepełnoletnie),
b)wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
4.Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
5.Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca nauki.
6.Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
7.Czytelnik przychodzący do Biblioteki z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.

§ 2. KAUCJA

1.Kaucje od czytelników pobierane są w następujących wypadkach:
a)jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Powiatu Tarnogórskiego,
b)przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek.
Kaucja za wypożyczoną książkę wynosi nie mniej niż 10,00 zł. 
2.Po upływie 12 miesięcy zaprzestania korzystania z Biblioteki, nie odebrana kaucja jest wpłacona na dochody Biblioteki.

§ 3. WYPOŻYCZANIE

1.Wypożyczać można jednorazowo 3 książki (tytuły) na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
2.Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
3.Biblioteka może skrócić ustalony w § 3 pkt 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych).
4.Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
5.W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego książka.
Na prośbę czytelnika Biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.
6.Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się na miejscu.
7.Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
8.Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, w korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 4 POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

1.Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2.Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Wysokość odszkodowania za zagubione lub zniszczone książki wynosi:
za książkę wydaną do 1981r. od 3000-5000 krotną wartość inwentarzową,
za książkę wydaną do 1982-1989r. od 100-1000 krotną wartość inwentarzową,
za książkę wydaną w latach 1989-1999r. 3 krotną wartość inwentarzową,
za książkę wydaną od 2000r. 2 krotną wartość inwentarzową.
3.Jeżeli zagubiona lub zniszczona książka posiada oprawę introligatorską , do kwot pobranych z tytułu odszkodowania dolicza się koszty oprawy według aktualnego cennika usług introligatorskich. 
4.Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
5.Czytelnik może, za zgodą dyrektora Biblioteki, dostarczyć zamiast zgubionej lub zniszczonej ? inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§ 5 PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1.Do czytelników zalegających ze zwrotem książek ponad termin określony w § 3 pkt 1 Biblioteka wysyła upomnienia:
I upomnienie ? czytelnik pokrywa koszty wysyłki upomnienia ? 2,00zł.
II upomnienie ? kara za przetrzymywanie ? 2,00zł + koszty wysyłki upomnienia 4,00 zł.
III upomnienie ? kara za przetrzymywanie ? 3,00zł + koszty wysyłki upomnienia 6,00 zł.
Za książki naukowe przetrzymywane ponad termin, koszt upomnienia wynosi:
I upomnienie ? 8,00 zł.
II upomnienie - 12,00 zł. 
III upomnienie - 20,00 zł.
2.Od książek wypożyczonych na określony termin Biblioteka pobiera karę w kwocie 0,50 zł. za każdy dzień zwłoki.
3.Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 6 PRZEPISY KOŃCOWE

1.Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. 
Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
2.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2006 r.