Czytelni Internetowej

 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0116/5/2018
 Dyrektora GBP

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KRUPSKIM MŁYNIE

 1. Korzystanie z Czytelni Internetowej powinno służy przede wszystkim celom informacyjnym, edukacyjnym i naukowym. Korzystanie z komputerów w ww. celach traktowane jest priorytetowo.
 1. Korzystający z Czytelni Internetowej zobowiązani są do zachowania ciszy.
 1. Czytelnia Internetowa jest czynna w godzinach pracy Biblioteki.
 1. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.
 1. Osoba zamierzająca korzystać z Czytelni Internetowej, zwana dalej „użytkownikiem” jest zobowiązana poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza i okazać legitymacje szkolną lub dowód osobisty. Bibliotekarz zarejestruje użytkownika w zeszycie odwiedzin.
 1. Indywidualna sesja może trwać jedną godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera.
 1. Ochrona danych osobowych użytkownika (klauzula informacyjna):
 1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie
  z siedzibą Krupski Młyn 42-693, ul. Zawadzkiego 3;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą mailową pisząc na adres e-mail: goksirkrupskimlyn@onet.pl;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych, realizacji zadań statystycznych wynikających z przepisów prawa
  oraz związanych z windykacją należności:
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat i po tym okresie zostaną usunięte.
  A w przypadku realizacji czynności związanych z windykacją należności – do czasu zakończenia procedury windykacyjnej;
 5. Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 6. Przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Ochrony Danych Osobowych;
 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji czynności, o których mowa w punkcie 3 niniejszej Klauzuli. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia korzystanie zasobów Biblioteki;
 8. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oraz nie będą transferowane
  do państw trzecich i organizacji międzynarodowych;
 9. Dane nie będą podlegały profilowaniu.
 1. Użytkownik ma prawo do:
 • korzystania z Internetu,
 • pracy z programem Microsoft Office zainstalowanym na stanowiskach komputerowych,
 • zapisywania wyników poszukiwań,
 • kopiowania części danych w formie wydruku z baz danych będących własnością Biblioteki oraz innych zasobów informacyjnych dostępnych publicznie za pośrednictwem Internetu. Koszt jednej strony wydruku wynosi – patrz załącznik. Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za złe (z winy użytkownika) wydruki.

Użytkownikowi zabrania się:

 • podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera,
 • ściągania z Internetu oraz instalowania i uruchamiania na komputerze biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika,
 • zakładania przez użytkownika własnych katalogów na dyskach,
 • wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,
 • łamania zabezpieczeń systemu,
 • samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych,
 • wnoszenia i spożywania jakichkolwiek produktów żywnościowych, w tym napojów.

9. Dostęp do Internetu nie może być wykorzystywany dla czynności niezgodnych z prawem.

10. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze. Mają prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.

11. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz skutki nieprawidłowego użycia udostępnionego mu połączenia z siecią.

12. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.

13. Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu Czytelni Internetowej może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony możliwości korzystania z komputerów.

Krupski Młyn, 25 maja 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

Cennik:

 • 1 strona wydruku / kserokopia (tekst czarny) – 0,50 zł
 • 1 strona wydruku / kserokopia (tekst kolorowy) – 2,00 zł
 • grafika (druk czarny) – 5,00 zł
 • grafika (druk kolorowy) – 7,00 zł.